קבצים

http://www.kfar-giladi.org.il/media/sal/docs/14/f5_%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%2016.10.doc